Til forsiden

Om Viborg trykkerklub - din brancheklub

Vedtægter for Viborg Trykker Klub

Det sker det næste halvår

Relevante links

Velkommen til Viborg Trykker Klub

Hæder af den ene eller anden slags.

Love for Viborg Trykkerklub.


§ 1 Klubbens navn er Viborg Trykkerklub og er tilsluttet Trykkernes Landssammenslutning, samt trykkerklub samarbejdet i Ringkøbing og Viborg amt.


§ 2 Klubbens formål er at virke for trykkernes interesser i såvel fagtek­niske, kulturelle som organisatoriske spørgsmål og være medvir­kende til, gennem sammenkomster, at skabe en kammeratlig ånd til styrkelse af det kollegiale sammenhold. Klubben vedligeholder et godt samarbejde med HK afdelingerne i Viborg og Skive-Nykøbing Mors, samt øvrige brancheklubber. Klubben forholder sig både konkret og visionært til fremtidens trykkeruddannelse og trykmetoder.


§ 3 Medlem af klubben kan enhver, der er registreret som trykker, serigraf eller trykkeriarbejder og er medlem af HK Privat.


§ 4 Trykkerlærlinge, efterlønsmodtagere, pensionerede trykkere serigrafer eller trykkeriarbejder kan blive medlem med samme rettigheder, men til mindre kontingent, fastsat af generalforsamlingen.


§ 5Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og forslag til ændringer må være opført som et selvstændigt punkt på general­forsamlingens dagsorden. Militærtjeneste, arbejdsløshed, elevstatus, efterløns- og pensio­niststatus berettiger til et mindre kontingent, fastsat af generalfor­samlingen. Restancer må ikke forekomme.


§ 6 Ordinær generalforsamling afholdes i april og oktober kvartal og varsles med mindst otte dage. Det foregående halvårsregnskab skal her foreligge i revideret stand. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fire dage før generalforsamlingen. Generalforsam­lingen er klubbens højeste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 25 pct. af medlemmerne fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom.


§ 8 Til klubbens bestyrelse vælges en formand, en kasserer samt en sekretær. På april-generalforsamlingen vælges formand, revisor og bestyrelsessuppleant og på oktober-generalforsamlingen vælges kasserer, sekretær og revisorsuppleant. Alle valg er for et år. Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg, dog ikke genvalg.


§ 9 Lovændringer kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og forslag hertil, skal være bestyrelsen i hænde senest fire dage før generalforsamlingen.


§ 10 Klubben kan kun ophæves på en dertil indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Eventuelle overskydende midler og effekter tilfalder HK afdelingerne i Viborg og Skive-Nykøbing Mors, fordelt efter aktuelt medlemstal i trykkerklubben.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. maj 1980, med ændringer den 5. december 1985, den 24. juni 1994, den 8. december 1995 og den 30. november 2001.